پاسخ نامه اولیه آزمون نظارت شهریور 1

مولفین : تیم سریری کلاب
(دکتر علی اصغر امینی، دکتر ایمان سریری، مهندس وحید اکبرزاده، دکتر امین گشتی، مهندس مهدی مؤمن، دکتر شوقی)

# آزمون نظارت

# دکتر ایمان سریری

برای دانلود پاسخ نامه اینجا کلیک کنید